Polityka prywatności i zasady przetwarzania plików cookies Fundacji inCanto w ramach sklepu internetowego Zachwyceni.online

§ 1

DEFINICJE

Ilekroć w niniejszej Polityce Prywatności jeśli jest mowa o:

  1. Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Fundację inCanto z siedzibą w Krakowie, adres: Plac Generała Sikorskiego 3/4, 31-115 Kraków, wpisaną do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000706403, NIP: 6762540382, REGON 368861524, adres poczty elektronicznej: dziendobry@zachwyceni.online adres do korespondencji Plac Generała Sikorskiego 3/4, 31-115 Kraków, który prowadząc działalność gospodarczą dokonuje w ramach Sklepu sprzedaży towarów.
  2. Administratorze – należy przez to rozumieć – zgodnie z art. 4 pkt 7 RODO – Sprzedawcę;
  3. Kliencie – należy przez to rozumieć każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu
  4. Konsumencie – należy przez to rozumieć osobę fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  5. Danych osobowych – należy przez to rozumieć wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
  6. Sklepie – należy przez to rozumieć sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę i pozwalający Klientom na zawieranie Umów sprzedaży, dostępny w domenie internetowej: www.zachwyceni.online
  7. Regulaminie – należy przez to rozumieć regulamin Sklepu.
  8. Zamówieniu – należy przez to rozumieć oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
  9. Produkcie – należy przez to rozumieć dostępną w Sklepie rzecz ruchomą/usługę będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  10. Umowie Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§2

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
  a. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
  b. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Klient ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jego szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, gdy Sprzedawca zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta innemu niż Sprzedawca administratorowi danych.
 7. Poufne informacje dotyczące Klientów, w tym dane osobowe Klientów są chronione przez Sprzedawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.

§3

PLIKI COOKIES

 1. Administrator próbuje przy każdej wizycie Użytkownika w Serwisie zapisać pliki cookies, tj. dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe w urządzeniach końcowych Użytkownika, które umożliwiają rozpoznanie urządzenia końcowego Użytkownika i wyświetlenie strony zgodnie z preferencjami Użytkownika, zawierające zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, a także local storage. Są one wykorzystywane w celu dostosowania zawartości Serwisu według preferencji Użytkownika oraz jej optymalizacji.
 2. Administrator informuje, że stosuje następujące rodzaje plików cookies:
 1. sesyjne – są one umieszczone na czas korzystania z przeglądarki i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się z Serwisu;
 2. stałe – nie podlegają kasowaniu po zamknięciu przeglądarki, pozostają
  w urządzeniu końcowym Użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności.
 1. Wykorzystywane pliki cookies mają na celu:
 1. konfigurację stron internetowych;
 2. zapewnienie bezpieczeństwa;
 3. analizę ruchu Użytkowników w ramach Serwisu;
 4. dostarczenie Użytkownikom reklam.
 1. Użytkownik ma możliwość wyłączenia domyślnego przechowywania plików cookies w każdym czasie za pomocą ustawień znajdujących się w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych.
 2. Administrator informuje, że ograniczenie stosowania plików cookies w oprogramowaniu służącym do przeglądania stron internetowych może mieć negatywny wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu.
 3. Informacje o sposobach usunięcia plików cookies i local storage znajdują się w dokumentacji pomocy technicznej używanej przeglądarki.